Ombudsdienst

OOGG

De wet op de patiëntenrechten van augustus 2002 geeft je als patiënt het recht om een klacht in te dienen bij een ombudspersoon. Sommige voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg werken met een interne ombudspersoon, maar de meeste voorzieningen ook met een onafhankelijke ombudspersoon.

De onafhankelijke ombudspersonen werken voor Psyche VZW. ze werken onafhankelijk van de voorziening, al houden ze zich wel aan de afspraken tussen het overlegplatform en de voorziening. OOGG is meerzijdig partijdig (= belangen van alle betrokkenen worden gezien en gesteund) en ook gebonden aan beroepsgeheim.

Opdrachten van de externe ombudspersoon

  • Vragen en klachten voorkomen door communicatie tussen patiënt en hulpverlener te bevorderen

  • Bemiddelen bij klachten over de uitoefening van je patiëntenrechten, met het oog op een oplossing
  • Patiënten inlichten over hun mogelijkheden om hun klacht af te handelen als die oplossing er toch niet komt
  • Informeren over de organisatie, de werking en de procedures van de ombudsfunctie
  • Aanbevelingen formuleren om herhaling te voorkomen van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten over de uitoefening van je rechten als patiënt
  • Een jaarverslag publiceren met een overzicht van de klachten en het resultaat

Surf naar de website van OOGG