Privacyverklaring

De website www.centrageestelijkegezondheidszorg.be is eigendom van Zorgnet-Icuro vzw, met maatschappelijke zetel Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

De website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de site

De site www.centrageestelijkegezondheidszorg.be heeft tot doel informatie te geven over de 19 Centra Geestelijke Gezondheid in Vlaanderen. De site biedt algemene informatie over doelgroepen, zorgaanbod, behandeling, kostprijs, aanmeldprocedure van de CGG. Daarnaast geven de 19 centra aparte informatie over hun werking, zorgteams, contactgegevens enz.

De site verwijst ook door naar websites van andere diensten of organisaties - zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid - die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke afdelingen, organisaties en instanties zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze op hun webpagina's ontsluiten.

Alle informatie op deze site is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd de bevoegde diensten raadplegen. Op of via de site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.